Hỗ Trợ - Thiên Long Anh Hùng
Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eaf00cc#bCk Ton Vk Phng
  167
  Võ Đang
  2
  MLinh
  126
  Võ Đang
  3
  #eab0000#bNgc Luna
  91
  Thiên Long
  4
  #eab0000#bHng C߶ng Mobile
  76
  Võ Đang
  5
  #cff66cc#b Tin C Bay Lc
  75
  Võ Đang
  6
  #b#e555eff Lm Thin
  68
  Võ Đang
  7
  StNhn1
  63
  Cái Bang
  8
  #eab0000#bNgc Hong i Ъ
  57
  Võ Đang
  9
  #e33C33C#G#b Lc Tranh
  57
  Võ Đang
  10
  PC02
  56
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private