Hỗ Trợ - Thiên Long Anh Hùng
Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eab0000#gf00ff0New
  135
  Cái Bang
  2
  #b#g0f0ff0Cng An Mt #215
  68
  Võ Đang
  3
  #eab0000#bTrnh Xa Tao Ra
  65
  Cái Bang
  4
  lmp
  53
  Võ Đang
  5
  #efc00fe B Thng Ln #71
  42
  Võ Đang
  6
  #-08 #eff0000#b#YЮ Nht
  39
  Cái Bang
  7
  #eab0000#b Otola
  37
  Võ Đang
  8
  #eab0000#b#45Bng Chn Tm
  30
  Nga My
  9
  TunKhanh
  28
  Võ Đang
  10
  #eee1eee#b Hani Oppa #227
  27
  Cái Bang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private